Tháng Ba 2

Top NodeJS Frameworks Cho Lập Trình Viên

NodeJs frameworks có tính chất highly flexible, extensible và reliable. Nhu cầu công việc cao, lương cũng kha khá.

Mới vào nghề hoặc muốn phát triển “Bền Vững” các bạn nên dùng NodeJs thuần, đơn giản và không chịu quá nhiều phụ thuộc vào các framework mở rộng khi nâng cấp

Có tầm 15 hoặc nhiều hơn số lượng frramework mình đề xuất ở đây được sắp sếp theo độ trust, tiềm năng, các bạn có thể đề

1. Express.Js MVC framework All in one

expressjs_frameworks

2. Hapi.Js commercial server framework

hapi_js

3. Socket.io real-time applications

socket_io

4. NestJs progressive server-side applications

nestjs

5. Sails.Js MVC micro-framework

sails_js

6. Meteor.Js full-stack framework

meteor

7. Mean.io full-stack MVC framework

mean_io

8. LoopBack

9. Derby.Js

10. Koa.Js middleware framework

11. Total.Js

12. AdonisJs

13. Mojito

14. Keystone.Js

15. Feathers.Js

 

Nếu có cập nhật, xin góp ý ở phần comment


Tags


You may also like

Laravel Convention

Tổng hợp 8 ứng dụng terminal thay thế cho MacOS Terminal

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Subscribe to our newsletter now!